top of page

מוזיאון חיל האוויר בחצרים

מתכנן: יגור אדמוביץ'

מנחה: מיכל ברעוז

2017

יחד עם זאת, במוזיאון מפוזרים אלמנטים המעוררים סקרנות ומעודדים טיול חופשי ושיטוט בו. בין שתי המערכות מחברים מהלכים ורטיקאליים המהווים אלמנטים המארגנים את המסלול, מקשרים בין שני המסלולים וכוללים בתוכם "מייצגים חווייתיים".   

מעין רקמה אורגנית, אשר מתגמשת, מושפעת ממנו ומגיבה לו. החלק האורגני כולל בתוכו מסלול מקיף ומעמיק העובר דרך רוב המוצגים ומשקיף אליהם מנקודות מבט שונות. מכל נקודה ניתן לראות גירוי ויזואלי בתווך הרחוק אשר מעורר סקרנות להמשיך בסיור. החלק העליון כולל מסלול ישר העובר במהירות על כל חלקי המוזיאון, תוך דילוג בין  החלל הפנימי הכבד לשמיים פתוחים הממוסגרים בבטון.

עמוקה של האדם את הטבע. 

המשקל האדיר של המטוס והריחוף שלו באוויר מייצרים מתח אקספרסיבי אדיר. מתח זה של ריחוף, אוויר או חלל, ה"אין" אשר נושא משקל גדול, מהווה מוטיב המקשר בין רכיבי המוזיאון לחוויה חזקה. המוזיאון מורכב מחלק עליון מונומנטלי וכבד המרחף מעל

תחום התעופה והמוזיאון כהתגלמותו הסמלית, הם ביטוי של הנסיון המתמיד של האדם לאלף את חוקי הטבע, להשיג את הבלתי אפשרי. המטוס מבטא את  הדיאלקטיקה שביחס האדם לטבע. מצד אחד ניתן לראות את המטוס כסמל לניצחון האדם על חוקי הטבע וניצולם לצרכיו האישיים ומצד שני היכולת של האדם לעוף מהווה דוגמה של שילוב פורה, סינתזה והבנה

bottom of page